ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ


на кампанията  "10 награди, за 10 късметлии, по случай 10-годишнината от създаването на първата минерална вата с ECOSE® технология от Кнауф Инсулейшън"


 

Наградите, които ще бъдат спечелени чрез жребий сред 10 от участниците, отговарящи на условията на кампанията, са:
2 броя Микровълнова фурна Samsung
2 броя Блендер Tefal
2 броя Грил - барбекю
2 броя Електрическа косачка Gardena
2 броя Раница за трекинг, 70 л.


 

1. Период на Кампанията

Период за регистрация и участие: от 00:00 часа на 01 юни 2019 г. до 23:59 часа на 31 октомври 2019 г. След 23:59 часа на 31 октомври 2019 г. достъпът до регистрации за участие в тегленето на наградите ще бъде преустановен.
 

2. Описание на Кампанията и механизъм на участие

2.1.   Целта на Кампанията е популяризиране на продуктите на Кнауф Инсулейшън, които са произведени чрез ECOSE технология. В рамките на Кампанията 10 участници, закупили от търговската мрежа поне 50 кв.м. изолация (каменна или стъклена минерална вата) с марката Knauf Insulation, произведена с ECOSE® технология, изброени изчерпателно в т. 2.4, за изолиране на частен дом, и избрани чрез теглене на случаен принцип, ще спечелят по една награда.
2.2. За да участвате в тегленето на наградите следва да се регистрирате на сайта www.izoliram.bg, като приложите копие от фактура/касова бележка, удостоверяваща покупката на необходимото количество минерална вата, съгласно условията на Кампанията, както и снимка на къщата, която ще бъде изолирана, и информация за населеното място, в което се намира.
2.3. Едно и също лице може да се регистрира за участие в тегленето на наградите само веднъж.
2.4. Продуктите с марката Knauf Insulation, произведена с ECOSE® технология, участващи в Кампанията, са изброени изчерпателно в списъка по-долу:
NaturBoard FIT, NaturBoard FIT PLUS, NaturBoard VENTI, NaturBoard VENTACUSTO, NaturBoard VENTI PLUS, NaturBoard POD STANDARD, NaturBoard POD EXTRA
Unifit 032, Unifit 035, Unifit 037, Classic 035, Classic 037, NatuRoll, NatuRoll Plus, NatuRoll Pro, Akustik Board, Knauf Insulation Decibel, MPN Plus, Ekoroll
 

3. Организатор на Кампанията

"КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН" ЕООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201283521, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Ангелов Връх" № 27, наричано по-долу "Организатор".
 

4. Участници в тегленето на наградите

4.1. Участниците в тегленето на наградите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални Правила"). С акта на регистрацията си за участие, всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на кампанията.
4.2. Участник в тегленето на наградите е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на кампанията, и което изпълнява изискванията на Общите условия.
4.3. Служители на и свързани лица с "КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН" ЕООД, дистрибутори на компанията и техните служители, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица, (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Кампанията.
 

5. Обработка на лични данни

5.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Играта, което може да бъде оттеглено по всяко време.


Може да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на "КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН" ЕООД тук 


5.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.
5.3. За участие в играта всеки Участник предоставя данни за контакт, включващи три имена, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка. Във връзка с доставката на Наградата, всеки от печелившите Участници следва да предостави на Организатора и адрес за доставка. Наградата се доставя от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Организаторът намери за подходящ (куриер, поща или друго). 
5.4. Всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта преди провеждането на избор на печеливши Участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Наградата е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.
5.5. Организаторът съхранява предоставените му във връзка с провеждане на Кампанията лични данни на Участниците за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на играта и обявяване на печелившите Участници. След изтичането на посочения срок Организаторът изтрива или анонимизира личните данни на Участниците без ненужно забавяне.
 

6. Територия

Кампанията се провежда на територията на Република България.


7. Награди

2 броя Микровълнова фурна Samsung
2 броя Блендер Tefal
2 броя Грил - барбекю
2 броя Електрическа косачка Gardena
2 броя Раница за трекинг, 70 л.

В случай, че предложените предметни награди бъдат изчерпани при доставчиците или в магазинната мрежа, Организаторът се задължава да ги замени с други подобни награди със сходни технически характеристики и стойност. В този случай Организаторът се задължава да уведоми печелившия Участник за замяната на Наградата с друга подобна.


8. Механизъм на теглене на наградите

8.1. Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат изтеглени сред всички регистрирани участници, които отговарят на условията на Кампанията, посредством жребий, който ще се извърши чрез специализиран софтуер. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 5 ноември 2019 г. и публикувани в интернет страницата www.izoliram.bg не по-късно от 8 ноември 2019 г.
8.2. Представител на Организатора ще се свърже с печелившите участници на посочените от тях е-мейл и телефон във Формата за регистрация в срок от 7 дни след публикуване имената на печелившите. В случай, че Печелившите участници, с които е осъществен контакт, не предоставят адрес, на който да им бъде изпратена наградата, в срок до 5 декември 2019 г., те губят право да получат Наградата си. Допълнителни награди няма да бъдат предоставяни на други участници освен тези, определени чрез жребий на 5 ноември 2019 г.


9. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.


10. Прекратяване на кампанията

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.izoliram.bg и/или във Фейсбук страницата на Кнауф Инсулеишън https://www.facebook.com/bulgariaknaufinsulation/, в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.


11. Съдебни спорове

Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.


12. Отговорност

12.1. Участието на всеки Участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
12.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.12.4. Организаторът не отговаря:
(i) в случай, че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове; и
(ii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
12.5. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в тегленето на наградите, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в кампанията и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
12.6. Всички регистрации след определения краен срок на Кампанията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в теглене на наградите, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с невалидна регистрация.
12.7. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.


 

13. Официални правила

13.1. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.izoliram.bg. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.
13.2. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Официалните правила.
13.3. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.izoliram.bg.

С регистрацията и участието си в Кампанията, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Кампания.


* * *
 


ТОМБОЛА с награди
за клиентите, закупили минерална вата Кнауф Инсулейшън
с ECOSE® технология

Период за регистрация и участие: от 01 юни до 31 октомври 2019г.
Правила и регистрация за участие в томболатa ТУК